FONDEN TAGKÆRGAARD

De pædagogiske metoder​

Misbrugsproblematikken er ikke bare sort-hvid. Den udtrykker sig forskelligt hos hver enkelt person. Det er derfor, vi tror på, at den bedste måde at tackle det på er gennem et miks af forskellige behandlingsmetoder.

På Fonden Tagkærgaard har vi integreret forskellige behandlingsmetoder i vores dagligdag. Vi har skabt klare rammer og forventninger for de unge, så de ved, hvad der forventes af dem. Det inkluderer fastlagte aktiviteter som daglig undervisning, terapeutiske tiltag, huslige pligter og planlagt motion.

Hvis du er nysgerrig på at vide mere om vores hverdag og behandlingsmetoder, kan du udforske vores undermenuer, hvor de enkelte behandlingstiltag beskrives nærmere.

Relationsarbejde

Vi mener det er afgørende, at der bliver skabt en tillidsfuld og tryg relation til den unge. Der skal skabes en kontakt og tillid mellem den unge og de voksne – en kontakt som bliver forudsætningen for, at den unge samarbejder og kan fastholdes i behandlingen.​

Relationsarbejdet indebærer:

 • ​At de voksne bruger den tid, som er nødvendig, for at etablere en god relation til den unge – en proces som kan være tidskrævende, og som ikke kan fremskyndes

 • Et vedholdende fokus på at møde den enkelte unge med anerkendelse og respekt og ikke som et undersøgelsesobjekt eller et sagsnummer

En fast samtalepartner

​Vi tror på, at en ung profiterer af tæt voksen kontakt, hvor den unge og samtalepartneren udvikler et godt kendskab til hinanden. Kendskabet og tilliden er afgørende for, at den unge tør påbegynde den personlige udvikling, som er essensen for anbringelsen. Ligesom det bidrager til en ”familie-lignende” situation, hvor den unge har én primær voksen at knytte sig til.​

Mål for opholdet​

Vi anser misbrugsproblematikken som værende kompleks, og som et udtryk for en problemstilling, som kan være af forskellig karakter.​

Derfor tror vi på, at det bedste behandlingsresultat opnås i et samspil af flere behandlingsmetoder, hvor der laves en konkret behandlingsplan for den enkelte. Behandlingsmetoder der er indarbejdet i hverdagen, som er tilrettelagt sådan, at den består af nogle tydelige rammer og forventninger til de unge. Der er fastlagte aktiviteter i løbet af ugen, som den unge forventes at deltage i: den daglige undervisning, de terapeutiske tiltag, behandling, de huslige pligter m.m.​

Der bliver altid udarbejdet en konkret behandlingsplan for den enkelte. Her fremgår konkrete handlemål for den enkelte unge, hvor det mange gange vil være målet, at den unge skal;​

 • Blive fri af sit misbrug
 • Styrke sine kompetencer til at indgå i styrkende sociale relationer
 • Få struktur på dagligdagen
 • Få løst op for problemer i netværk/familien.
 • Mestre psykiske problemer
 • Mestre skole eller arbejde

Mål som skal nås ved hjælp af den pædagogiske støtte, som der gives i løbet af hele opholdet ( og som beskrives nærmere under pædagogiske metoder). Målene vil være til løbende evaluering og opfølgning i det daglige arbejde, og ved de planlagte opfølgningsmøde, sammen med sagsbehandleren. Vi tager naturligvis altid udgangspunkt i handleplanen, som sagsbehandleren har udarbejdet.

Læringsteoretiske tiltag

Hverdagen på Fonden Tagkærgaard er planlagt med tydelige rammer for, hvad den enkelte skal i løbet af sin dag, uge og måned. En plan som printes ud til den enkelte unge så det er tydeligt, hvad der er af planer for dagen. Med inspiration i den læringsteoretiske tilgang, tror vi på, at vi på den måde, kan lære den unge nogle nye normer og værdier.

Dagligdagen vil være planlagt med den enkelte unge, og består typisk af:

 • Skole og lærdom
 • Samtaler, udvikling og livshistorie.
 • Håndværk og praktisk arbejde.
 • Huslige pligter.
 • Fritidsaktiviteter.
 • Kontakt til erhvervslivet.
 • Motion, oplevelser og fællesskab.

Hver dag afsluttes med ”Runden”, hvor hver enkelt i fællesskabet fortæller om sin dag, dens indhold og hvad der gik godt og gik skidt. Hensigten er, at få ”ro” på den unge – så den unge kan få en nattesøvn – og få ny energi. Ligesom det er et redskab der styrker den unges kompetencer til at tale åbent om sine besværligheder og lytte til andres.

Fritid

Fritiden målrettes med den enkelte, hvor der er både ”styret” fritid og ”fri” fritid.

 • Sport
 • Værkstedsaktiviteter
 • Oplevelser og natur
 • Samvær og samkvem med familien
 • Lokalområdets tilbud.

 

Familie-lignende hverdag med pligter

Fordi vi bestræber os på, at vi i det daglige skal fungere så ”familie-lignende” som muligt, bliver de unge også inddraget i de arbejdsopgaver, som ligger indenfor rammerne i de fleste familier. Ideen med praktisk arbejde er, at lære den unge at samarbejde, starte et projekt og fastholde det indtil afslutningen.

I starten af behandlingen, er det sjældent i høj kurs, at skulle ud at ”lave noget som ikke direkte glæder én selv”, men senere hen viser det sig ofte, at den unge synes det er hyggeligt at lave noget sammen med en voksen og et par andre unge.

Aktiviteterne skaber en fælles linje i hverdagen og behandlingsdelen, men fordi vi vægter den ”gode læringsproces” med succes som endestationen, kan hverdagsrammerne også brydes eller modificeres til fordel for individuelle hensyn eller krav.

 

Pligter som del af den personlig udvikling

 

Vi ser pligterne som en del af en social udvikling. Når de unge inddrages i ansvaret for, hvordan deres omgivelser ser ud og fungerer, får de et kendskab til hvad der skal til for at få fællesskabet til at fungere. Ligesom erfaringen med det praktiske arbejde, kan sætte skub i nogle arbejdsmæssige ambitioner, og give mod på en praktik i lokalområdet. Således kan den unge få kontakt med erhvervslivet, og de kan få ”øje på” egne kompetencer.

citat

"Det var altafgørende for mig, at der var så meget struktur i min dagligdag – og de voksne hjalp med at holde fast i rytmen."

ung på Tagkærgaard

Anbringelse af børn og unge med misbrug

Velkommen til vores Børne- og Ungehjem, hvor vi står klar til at støtte udsatte unge på deres vej mod bedre livskvalitet og perspektiver. Siden 1998 har vi tilbudt et trygt behandlingsmiljø og åbnet vores døre for børn og unge, der har brug for hjælp i forbindelse med et misbrug.

Hos os bliver hver ungs behandlingsforløb skræddersyet ud fra deres unikke situation. Inspireret af narrativ og læringsteoretisk tilgang kombinerer vi flere metoder i et individuelt tilpasset forløb med den unge.

For de unge med aktivt misbrug starter rejsen ofte på Tagskægget eller Tagudsigten, hvor fokus er på afrusning og afklaring. Dernæst fortsætter behandlingen på vores afdelinger Tagkærgaard, Tagstenen eller Tagkvisten.

Samtidig prioriterer vi uddannelse højt og tilbyder skolegang på vores interne skole, Tagkærgaardskolen. Vores undervisning sigter mod at guide de unge mod eksamen og dermed ruste dem til uddannelse og beskæftigelse.

Lær mere om hver afdeling ved at klikke på deres navn øverst på siden. Vi er her for at støtte og vejlede de unge mod en lysere fremtid.

Narrativ tilgang og metode

I vores arbejde tager vi afsæt i den narrative tilgang, hvor fortællinger forstås som værende identitetsskabende. Vi forstår menneskers identitet som værende hverken fast eller entydig. Gennem de fortællinger vi har om os selv, skaber vi vores identitet. Essensen i vores arbejde er derfor at skabe nye fortællinger om de unge, som indeholder nye vinkler – fortællinger som er skabende.

“I livshistoriearbejdet skabes der nye fortællinger om den unge​”

Livshistoriearbejdet er en fast del af vores tilgang, og den unge vil fra opstart til endt forløb have en ugentlig samtale med sin samtalepartner, hvor der arbejdes med livshistorien ud fra den narrative tilgang.

​Sammen med samtalepartneren, opsøger den unge sin barndom og misbrugstid. Den unge fortæller om, skriver om, tager ud og besøger, fotograferer, tegner, strukturerer og danner overblik over sin egen fortid, og ender med at have en mappe med sit eget liv i ord og billeder. En proces vi mener, er altafgørende for den unges erkendelse – og dermed evne til fortsat at holde sig ude af misbruget. Det er vanerne, den sociale arv og de ”forkerte” valg der skal op til overfladen – det skal erkendes, førend behandlingen får den hensigtsmæssige effekt.

​Det fælles grundlag for livshistoriearbejdet er: Bogen ”Fra fucking barndom til fed fremtid” med tilhørende arbejdsmappe. Udarbejdet og udgivet af Annette Friborg.​

Michael white

Vores identitet er ikke andet end skrøbelige narrativer, der kan eroderes, men også omformes og styrkes.

Nada

Størstedelen af de ansatte hos Fonden Tagkærgaard, har gennemført et Nada-kursus, og i arbejdet med de unge anvender vi Nada. En øreakupunktur til behandling af afhængighed, stress og psykiatriske symptomer.​

Behandlingsformen er inspireret af et kinesisk øreakupunktur-program, som kan bruges i situationer, hvor en ung har brug for stabilitet, bedre stress-håndtering (herunder bl.a. vrede, søvnproblemer, rastløshed, angst m.m.), fokus, bedre håndtering af følelser og kognitive funktioner. Metoden kan også bruges til at lindre abstinenser.

Forældresamarbejde

Vi har lært, at det betyder meget for de unge, at de har en stabil forbindelse til deres familie. Derfor spiller vi en aktiv rolle i planlægningen af samvær, hvor vi udarbejder halvårlige kalendere. På den måde kan både de unge og deres familier holde sig godt informeret. Kalenderne inkluderer forældreweekender, ferier og weekender, hvor der sker noget særligt for de unge.

Hjemrejseplanerne bliver udarbejdet i samarbejde mellem samtalepartneren, den unge og forældrene.

Vi arrangerer 6 forældreweekender om året (dog ikke på Tagskægget og Tagudsigten), og en årlig sommerferie, hvor familien også er inviteret.

Vi har erfaret, at forældrenes deltagelse i forældreweekenderne har stor betydning for udviklingen af forholdet mellem de unge og deres familier. Det er her, den unges livshistorie bliver gennemarbejdet, og samtaler om fortiden bliver en vigtig del af det fremadrettede arbejde mellem samtalepartneren, den unge og familien.

Derudover er forældre altid velkomne til at komme på besøg hos os.

SUNDHEDSFAGLIG

Sundhedsfaglig indsats Fonden Tagkærgaard

Ved Fonden Tagkærgaard er vi dedikerede til at støtte de unge med dobbeltdiagnose og dobbeltbelastning, som ofte kæmper med udfordringer relateret til skole, kriminalitet, grænser og egenomsorg/sundhed. Mange af disse unge har manglet beskyttelse og nærhed, hvilket har resulteret i tilknytningsforstyrrelser.

Vi tilbyder ikke kun pædagogisk støtte, men også vurdering, udredning og behandling inden for psykiatrien. Vores sundhedsfaglige team består af erfarne specialister, herunder en speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri, autoriseret psykolog, sygeplejersker med specialistuddannelse i psykiatri og en socialsygeplejerske.

Hvert udrednings- og behandlingsforløb er skræddersyet til den enkelte unge baseret på deres individuelle behov og situation. Uanset om den unge tidligere har været i behandling eller er helt ny i systemet, kan vi tilbyde tilknytning til vores psykiater med den unge persons samtykke. Hos Fonden Tagkærgaard er vi her for at støtte og vejlede de unge på deres vej mod bedring og trivsel.

FONDEN TILBYDER

-​Psykiatrisk vurdering & udredning (pt ikke ADHD)

-​Evt. akut medicinsk behandling af abstinenser, afhængigt af misbrugsart

-​Psykologisk testning, fx kognitiv test (WISC el. WAIS)

-​Psykologisk udredning, fx ifm. §50 undersøgelse e.lign.

-​Psykoedukation til både den unge og forældre

-​Terapiforløb

-​Medicinkontrol

-​Somatisk lægeundersøgelse

FORDEL FOR DEN UNGE

-​Minimal ventetid

-​Mulighed for tilsyn ved akutte situationer

-​Hvis den unge af forskellige årsager ikke kan overskue at møde op hos psykiater, kan psykiater komme ud på afdelingen og hjælpe den unge der.

-​Stor fleksibilitet ift. tid og rammer.

-​Fleksible individuelle udrednings- og behandlingsforløb tilrettelagt til den enkelte ung.

-​Vi kan følge og observere den unge helt tæt og hurtigt justere evt. medicinsk behandling.

-​Tværfaglig indsats ”in house”

-​Tryghed ift. at den unge har en fast psykiatrisk sygeplejerske tilknyttet

-​Psykoedukation à ”uddannelse” i egen sygdom enten ved sygeplejerske eller psykiater afhængigt af kompleksitet.

opstart af behandling

Når den unge anbringes ved Fonden Tagkærgaard påtænkes 2-3 måneders tilvænning til nye rammer, regler og omgivelser, hvorfor en psykiatrisk udredning aldrig påbegyndes før den unge er faldet til. Vurdering af behov for udredning og behandling foretages udelukkende af Fondens psykiater i samarbejde med psykiatriske sygeplejersker, psykolog og pædagogisk personale på baggrund af historik, observationer, adfærd mm. 

 

Fondens psykiater udarbejder en psykiatrisk behandlingsplan på de unge, der tilknyttes denne. Behandlingsplanen er et tværfagligt samarbejdsredskab til brug for aftaler mellem den unge og det sundhedsfaglige personale om den påtænkte behandling. Behandlingsplanen udarbejdes senest efter 2. konsultation i behandlingsforløbet.

Behandlingsplanen indeholder, hvor det er relevant:

 • Årsag til henvendelse
 • Diagnoser
 • Retslig status
 • Psykisk status
 • Selvmordsrisikovurdering, herunder; Identificerede risikofaktorer, identificerede beskyttelsesfaktorer, selvmordsadfærd, risikoniveau, selvmordsforebyggende intervention
 • Somatisk status, herunder; Misbrug, sundhedsfremme (tiltag), kost, rygning,
  alkohol, motion
 • Social status og netværk
 • Undersøgelsesprogram
 • Behandlingsmål
 • Behandling
 • Undervisning/psykoedukation
 • Aktivitetsplan
 • Efterbehandlingsplan
 • Den unges forventninger til forløbet
 • Informeret samtykke
 • Næste behandlingsplan
 • Anbefaling om opfølgning hos egen læge
 • Revurdering af behandlingsplan sker kontinuerligt ved afvigende undersøgelsesresultater, betydelige ændringer i den unges tilstand og ved ændringer i den unges diagnoser.

Personale

Marina i. wind

Psykiater

Mikkel r. jøns

Psykolog

annette friborg

Kunstterapeut

Natascha Schroll

Terapeut

Helle Jacobsen

Sygeplejerske

Annemette stolling

Sygeplejerske

sundhedsfaglig leder

Lone R. Christiansen

m: 92925855
lrc@tagkaergaard.dk